การแสดงผล

+
-

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ฉบับที่ ....)พ.ศ.....

7 ธ.ค. 2564 10:07:29

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 

ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ฉบับที่ ....)พ.ศ.....