การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้(หากทำการสมัครแล้ว รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม) 30 ออนไลน์ 6 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เต็ม
2 การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
3 การนวดอโรมา 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
4 การผลิตบล็อกปูพื้น 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 ช่างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร 18 ปกติ 6 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
6 การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 18 ปกติ 6 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
7 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 7 กรกฎาคม 2565 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
8 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 18 ปกติ 8 กรกฎาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
9 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 9 กรกฎาคม 2565 30 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เต็ม
10 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 9 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
11 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 18 ปกติ 10 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
12 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2565 7 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
13 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
14 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 ออนไลน์ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
15 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เต็ม
16 การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
17 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 13 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
18 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
19 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
20 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
21 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
22 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
23 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
24 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI)(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร