การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แนะนำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 1,734
14 บทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,383
15 ข้อมูลบริการประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
16 ข้อมูลบริการประชาชน เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
17 ข้อมูลบริการประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
18 ข้อมูลบริการประชาชน เรื่อง การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
19 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
20 การ์ตูนรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 371
21 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 482
22 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,099