การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมในกิจกรรม Social Lab (ห้องปฏิบัติการทางสังคม) ของจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565 18:21:01

...
...
...
...
...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมเป็นหน่วยงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามบริบทและความต้องการของชุมชนในสถานศึกษา โดยนำทุนที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิศาสตร์ ทุนทางปัญญา ทุนทางอาชีพ และทุนทางเศรษฐกิจ โดยร่วมในกิจกรรม Social Lab (ห้องปฏิบัติการทางสังคม) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสนั่น พงษ์อักษร) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม