ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 837
14 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1319
15 1646713939480.jpg 518
16 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 919
17 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 823
18 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 684
19 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 325
20 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1808
21 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2256
22 เกษตรไทย_5.pdf 1986
23 Trade War_edited _6.pdf 2610
24 FW Youth_4.pdf 1003