ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
2 การปูกระเบื้อง 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
3 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2567 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
6 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
7 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
8 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
9 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
11 การเขียนโปรแกรม PLC ด้วย CODESYS 30 ออนไลน์ 22 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
12 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 22 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ปกติ 22 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม
14 การจัดดอกไม้ 18 ปกติ 22 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
15 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 23 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
16 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
17 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
18 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
19 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
20 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
21 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม
22 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
23 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
24 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม