การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

6 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1 มี.ค. 2567

จังหวัดน่าน เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปี 2567 จำนวน 16,349 คน

16 ก.พ. 2567

วารสาร DSD News ปีที่ 12 ฉบับที่ 54

8 ก.พ. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

6 ก.พ. 2567

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2567

6 ก.พ. 2567

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

10 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

4 ม.ค. 2567

การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

26 ธ.ค. 2566