การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสถานประกอบกิจการให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

5 ต.ค. 2565 11:26:23

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสถานประกอบกิจการให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยมีนายยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมมีระยะเวลาฝึก 36 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 - 17 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช