การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมสากลและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ISO 9606-1

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

และรับสมัครทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)

.....................................

                   ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ และศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding-IIW) ให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมช่างเชื่อมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากลได้ โดยแรงงานช่างเชื่อมที่สอบผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (Diploma  of International Welder) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล จำนวน 59 ประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนในอนาคต

                   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จึงเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากลและให้แรงงานฝีมือด้านช่างเชื่อมทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ             ให้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล และได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสากล เป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต ดังนี้

                                กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

จำนวนที่รับ

สถานที่

         23-25 มกราคม 2566

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

       13-15 กุมภาพันธ์ 2566

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

20-22 มีนาคม 2566

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

8-10 พฤษภาคม 2566

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

12-14 มิถุนายน 2566

การเชื่อมทิกชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

         

                                 กิจกรรมการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)

วัน/เดือน/ปี

สาขา

จำนวนที่รับ

สถานที่

26-27 มกราคม 2566

ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t10 PF ml

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t10 PF ml

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

23-24 มีนาคม 2566

ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t10 PF ml

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

11-12 พฤษภาคม 2566

ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t10 PF ml

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

15-16 มิถุนายน 2566

ISO 9606-1 141 P FW FM1 S t03 PH sl

10 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

 

                       หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง

 

                   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

  1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา

 

                   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเข้ารับการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล  (ISO9606-1) 

  1. ใบสมัครเข้ารับการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล TCIW
  2. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  2  รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 500 บาท

                   ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) สามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ หรือช่องทางออนไลน์(Online) ตาม QR Code หรือโทรสอบถามได้ที่  056 802 701 ต่อ 122 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป