การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน 340
62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน 416
63 ประกาศ เรื่องการสอบราคา 323
64 ทะเบียนข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมทิกระดับ1 637
65 เผยแพร่งบทดลองเดือนกรกฎาคม2560 363
66 เผยแพร่งบทดสอบเดือน มิถุนายน 2560 625
67 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 313
68 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 274
69 เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 542
70 แบบสอบถามผู้่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560 1,037
71 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 540
72 แบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับครูฝึก 492