การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน 323
62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน 390
63 ประกาศ เรื่องการสอบราคา 303
64 ทะเบียนข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมทิกระดับ1 610
65 เผยแพร่งบทดลองเดือนกรกฎาคม2560 340
66 เผยแพร่งบทดสอบเดือน มิถุนายน 2560 601
67 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 292
68 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 250
69 เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 522
70 แบบสอบถามผู้่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560 997
71 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 511
72 แบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับครูฝึก 469