การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 696
50 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 330
51 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 426
52 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 350
53 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 632
54 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 342
55 เผยแพร่งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 601
56 เผยแพร่งบทดลองเดือนกันยายน2560 385
57 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ 920
58 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 526
59 แผนพัฒนากำลังคน 565
60 ประกาศ การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม 646