การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารักาารฝึกอบรม 1,235
50 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 708
51 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 340
52 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 444
53 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 365
54 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 646
55 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 356
56 เผยแพร่งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 620
57 เผยแพร่งบทดลองเดือนกันยายน2560 401
58 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ 933
59 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 539
60 แผนพัฒนากำลังคน 584