การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 673
50 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 304
51 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 400
52 เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 330
53 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 610
54 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 320
55 เผยแพร่งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 582
56 เผยแพร่งบทดลองเดือนกันยายน2560 363
57 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ 893
58 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 494
59 แผนพัฒนากำลังคน 543
60 ประกาศ การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม 609