การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การการใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 รูปที่ มทร.อีสาน

12 ม.ค. 2566 14:30:10