การแสดงผล

+
-

สพร 5โคราช ฝึกเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง

16 ก.ย. 2565 08:55:59

...
...
...
วันที่ 14 ก.ย. 65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสขภาพ (จำนวน ๖๐ ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๒)