การแสดงผล

+
-

เชิญร่วมงาน Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย

5 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานIgnite Tourism Thailand: TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนแรงงานภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Ignite TourismThailand : TAT Skill Factory
    
เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นทักษะและองค์ความรู้ เพื่อสร้าง Service Mind ให้ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญ ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แบบจัดเต็ม โดยจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 

สัมมนาและกิจกรรม Workshop เช่น กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านการบริการการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น

  • การให้บริการด้วยความเป็นไทย (Service with Thainess) : การนำจุดเด่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  • องค์ความรู้ด้านการบริการ(Service Excellence) : เรียนรู้ทักษะการบริการรวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการรับมือต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  • ทักษะพื้นฐานการบริการลูกค้า (Customer Service Skills) : การพัฒนาด้านทัศนคติและทักษะด้านงานบริการท่องเที่ยวเช่น จิตวิทยาการบริการทักษะการสื่อสารของพนักงานทักษะในการแก้ไขปัญหา การบริการลูกค้า High-end กลยุทธ์การบริการเชิงรุกการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับงานบริการ รวมถึงเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆ
  • การจัดกิจกรรมฝึกทักษะเฉพาะด้าน : ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่น
  • ทักษะภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน : เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถูกต้องในการให้บริการและการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมประกอบด้วย
  1. English Skill for Service Business : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสม และสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเข้าใจ
  2. Body Language : ภาษากายเพื่อการสื่อสารอย่างสุภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ภาษากายในวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ช่วยทำให้เกิดความประทับใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
  3. Service Excellence : หรือการบริการเป็นเลิศ นับว่าเป็นหัวใจหลักของงานบริการที่จะส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจทำให้เกิดการบอกต่อและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
  4. Tourism Safety Management : หรือการจัดการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการประสานให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอื่นๆ เป็นต้น

****ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิดตลอด 2 วันเต็ม