การแสดงผล

+
-

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง