การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว38 ลงวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดสองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ :: 480_File_งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2565_09032565165523_.pdf ดาวน์โหลด