การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว38 ลงวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดสองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ :: 480_Images_งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564_page-0001_09122564160920_.jpg ดาวน์โหลด