การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว38 ลงวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติของส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :: 480_File_เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564_08112564161417_.pdf ดาวน์โหลด