การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ    โดยวิธีขายทอดตลาด ดังนี้

      ครุภัณฑ์งบปกติ เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน 162 รายการ ครุภัณฑ์โครงการเดนมาร์ก เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน 16 รายการ วัสดุคงสภาพ เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน 99 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 277 รายการ ราคาประเมิน (ราคากลาง) เป็นเงิน 8,700 บาท      (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ไฟล์แนบ :: 480_File_ส่งให้ประกาศ ขาย_22072563164316_.xlsx ดาวน์โหลด