การแสดงผล

+
-

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและห้องสมุดของกรม/สำนักงาน เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา กำหนดนโยบาย และศึกษาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน

เว็บไซต์ http://nlrc.mol.go.th/