การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขาตลาดยทอด

14 ธ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี งปม.2564

27 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

21 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

19 มิ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปี 2563 รุ่นที่ 2/2563

8 มิ.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

1 มิ.ย. 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e - book) ปีที่ 8 ฉบับที่ 38

20 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

30 เม.ย. 2563