การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ม.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

6 ม.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขาตลาดยทอด

14 ธ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี งปม.2564

27 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

21 ส.ค. 2563