การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6 ธ.ค. 2565 16:31:44

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน