การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

24 พ.ค. 2565 14:57:51

...
...
...
...
...
...
...
...

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว38 ลงวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดสองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ :