การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

#ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

https://sdfund.dsd.go.th/

 

#ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8-d_CngzPi6rtDzD0HsAe7jf96tx_Ly__ccJWNc0HR3LORQ/viewform