การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ สท.2 ปี 2566 127
2 ใบสมัครวิทยากรภายนอก QA3122 220
3 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน QA213 363
4 แบบตรวจติดตาม (ตร.1)
5 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 1,550
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 672
7 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (กรณีฝึกเกินสัดสวด ร้อยละ 70) 714
8 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1,299
9 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 836
10 คู่มือการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่านทางระบบ e-service อัพเดต ปี62 8,773
11 คู่มือการยื่น แบบแสดงเงินสมทบ (สท.2) ทางระบบ e-service 1,366
12 อัตราค่าจ้าง ปี 61 1,138