การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ก.ค. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวด้านอาชีพในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

28 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม รับการตรวจติดตามประเมินผลโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 มิ.ย. 2567

เชิญชวน "ผู้ที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ"

21 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมการประชุมในการเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม) และคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวด้านอาชีพในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

19 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา

19 มิ.ย. 2567