การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 และนำาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตร

13 ก.ย. 2566 17:29:21

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม
ในเวลาถัดมาได้นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตร ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม