การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

9 ก.ค. 2567 11:21:57

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันการศึกษาในสังกัด นำโดยนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และคณะ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
 
1. สรุปหลักการและแนวคิดของระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมแนวทางบูรณาการความร่วมมือ รวมถึงประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาจะได้รับจากระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
2. ระบบการเทียบโอนธนาคารหน่วยกิต DSD Credit Bank ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลการสะสมหน่วยกิตจากการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประสบการณ์การทำงานของแรงงาน
 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายวิชาและหลักสูตรที่สนใจเพื่อนำร่องเตรียมความพร้อมเป็นหลักสูตรต้นแบบที่ใช้ในการเทียบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป