การแสดงผล

+
-

สพร. 16 นครปฐม เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

3 ก.ค. 2567 15:18:10

...
...
...
...
...
...
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในจังหวัดนครปฐม ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร ภายใต้ชื่อโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย โดยนายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับและนำในการตรวจดังกล่าว