ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1213
14 1646713939480.jpg 423
15 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 791
16 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 675
17 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 581
18 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 170
19 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1679
20 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2141
21 เกษตรไทย_5.pdf 1850
22 Trade War_edited _6.pdf 2479
23 FW Youth_4.pdf 883
24 Blockchain_7.pdf 2123