การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่เป้าหมายร่วมประเมินผลโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566

28 มี.ค. 2566 16:38:09