การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาเทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง)

30 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...

?? มาแล้ว!! เปิดรับสมัครฝึกอบรม ...
สาขา เทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง)

?? กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2566

?? ฝึกอบรมที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

?? คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

(3) เป็นหัวหน้างานระดับต้นหรือผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือ
(4) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอน หรือแนะนำการทำงาน
(5) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
(6) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
........................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม/สมัครฝึกอบรม:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม อาคารเซ็นเตอร์พอยท์เซอร์วิส
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 3410 9706 ต่อ 321

ไฟล์แนบ :