ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว(ปกติ) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
2 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
4 การประยุกต์ใช้งาน Internet Of Things สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
6 เทคนิคการปูกระเบื้อง 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
7 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
8 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
9 การปลูกผักปลอดสารพิษแบบใช้ดิน และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
10 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(โดยใช้โปรแกรม AI Cira Core) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
11 พื้นฐานการเงินส่วนบุคคลและประกันภัย 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
13 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ปกติ 24 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
14 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ปกติ 24 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
15 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ปกติ 27 กรกฎาคม 2567 4 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ปกติ 27 กรกฎาคม 2567 4 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
17 การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 29 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
18 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 29 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
19 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 29 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
20 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 29 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
21 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 30 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
22 การปลูกผักปลอดสารพิษแบบใช้ดิน และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 18 ปกติ 30 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
23 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 30 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
24 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 30 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม