การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
97 เอกสารประกอบการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,705
98 การชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในปี 63 file word 740
99 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน 9,603
100 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 6,176
101 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,403
102 eMENSCR โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ 3,429
103 เอกสารประกอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,078
104 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411/ว601 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 282
105 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 สค 62 2,201
106 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อทะเบียนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พ.ศ. 2562 950
107 แบบฟอร์มตัวชี้วัด ปี 2563 602
108 เอกสารนำเสนอการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 1,616