การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
85 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายงานผลตัวชี้วัด 5.1 : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 2,823
86 แบบฟอร์มหน่วยงานส่วนกลาง ตัวชี้วัดแผน PMQA 4.0 รายปี 222
87 แผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ปรับปรุงปี 2563 1,330
88 รูปภาพการรับรางวัลเลิศรัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 1,104
89 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 594
90 แบบฟอร์มการพัฒนานวัตกรรมปี 63 233
91 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 932
92 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411 - ว 0186 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 521
93 เอกสารแนบตามข้อสั่งการอธิบดีจากรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กพ 63 1,869
94 คู่มือวิธีการรายงานผลคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ 244
95 ประกาศเตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 207
96 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 513