การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
73 รายงานการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 166
74 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 2,711
75 ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม คณะทางานกากับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 2,664
76 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 563
77 template ตัวชี้วัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2563 345
78 ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 479
79 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 299
80 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411/0288-0289 และ ที่รง 0411/ว0290 พร้อมเอกสาร 1 ถึง 5 1,858
81 เอกสารประกอบการชี้แจงจัดทำแผน BCP ผ่าน Facebook Live ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 2,656
82 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,015
83 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 543
84 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 2,209