การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน แบบ citizeninfo ของภูมิภาคแบบละเอียด 369
62 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดฯ ปี 64 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 2,356
63 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 2,044
64 แบบฟอร์ม เทมเพลตตัวชี้วัด 2564 347
65 รายงานเจ๋ง หน่วยงานแจ๋ว (การควบคุมภายใน) - พบ. 630
66 เอกสารประกอบการติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (No copy) ปี 2563 548
67 คู่มือสำหรับประชาชนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 30 คู่มือ 5,679
68 รายงานการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 917
69 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 กค 63 1,623
70 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พค 63 403
71 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พค 63 2,194
72 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 3,065