การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 Infographic คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 30 คู่มือ 459
50 เอกสารประกอบการชี้แจงกรอบตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ e-Meeting เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 3,134
51 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6,207
52 เอกสารการชี้แจงคู่มือสำหรับประชาชน และระบบการรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 1,073
53 รายงานการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 268
54 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 3,324
55 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พค 63 559
56 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กพ 63 326
57 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2563 550
58 ข้อมูล BCP กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง 1,664
59 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน BCP 217
60 คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน แบบ citizeninfo ของภูมิภาคแบบละเอียด 360