การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 หนังสือที่ รง 0411/ว175 ลว 11 พ.ค. 64 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 288
38 QR Code App "ทางรัฐ" หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411/161 ลว 27 เมษายน 2564 เรื่องขอเชิญนำร่องใช้พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 210
39 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 402
40 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1,325
41 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 478
42 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 872
43 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 620
44 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2563 รอบที่ 2 (1 เม.ย.2563 - 30 ก.ย.2563) 19,885
45 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2563 รอบที่ 1 (1 ต.ค.2562 - 30 มี.ค.2563) 14,269
46 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2562 15,157
47 หนังสือฝ่ายพัฒนาระบบราชการ ที่ พร ว004/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนสำนาประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,084
48 แบบฟอร์มตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,221