การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 การชี้แจงตัวชี้วัดการควบคุมภายในที่ 1.4 และ 1.7 รอบ 6 เดือน ปี 2565 432
26 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนวัตกรรม 6,688
27 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 580
28 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 3,855
29 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 289
30 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4,066
31 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 407
32 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6,017
33 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 438
34 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 485
35 การชี้แจงการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2564 667
36 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน และด้านพัสดุ ปรับปรุง ปี 2564 1,351