การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2565 – 2567) ประจำปีงบประมาณ 2565 385
14 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565 917
15 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2565 628
16 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 549
17 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting) วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 1,520
18 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 4 มาตรการ 456
19 เอกสารการชี้แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบ 2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2565 1,471
20 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2564 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย.2564) 246
21 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 378
22 ตัวอย่างการจัดทำผลงานระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 421
23 ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอปรังปรุงโครงสร้างกรม (สพร. 25 แห่ง และ สนพ 20 แห่ง) ณวันที่ 4 มีนาคม 2565 2,902
24 การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการขอปรังปรุงโครงสร้างกรม (สพร. 20 แห่ง) 2,408