การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
169 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2561 6,578
170 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 2,028
171 ตัวชี้วัดผอ. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 1,705
172 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5-2560 450
173 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 4/2560 454
174 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงกรอบการประเมิน 61
175 แบบฟอร์มขออุทธรณ์คะแนน ปี 60 487
176 ผลคะแนนการประเมินจากเจ้าภาพตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน 2560 4,607
177 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2560 3,509
178 ประเมิน PMQA หมวด 1-7 ver.1 สค 60 598
179 แนวทางการจัดทำควบคุมภายในและแบบฟอร์มปี 60 4,549
180 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 539