การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
157 เอกสารดาวน์โหลดสำหรับคณะทำงานควบคุมภายในฯ ส่งภายใน 9 พ.ค. 61 2,907
158 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม2561 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 4,303
159 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 500
160 เอกสารการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2561 569
161 คู่มือการรายงานผล ระบบการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 1,044
162 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานยกร่างปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 606
163 PMQA หมวด 2 - หมวด 7 2,810
164 การรักษาจรรยาข้าราชการ 345
165 หมวดที่ 1 การนำองค์การ 1,031
166 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 920
167 แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 868
168 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1-2561 443