การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
145 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 3/2561 546
146 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,207
147 แผนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่มีความต้องการและขาดแคลนแรงงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2,006
148 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3-2561 468
149 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2-2561 257
150 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 624
151 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2561 348
152 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปองค์การระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ครั้งที่ 1/2561 1,561
153 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่3/2561 357
154 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 พ.ค.61 2,321
155 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2/2561 417
156 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2561 493