การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
133 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5-2561 7,658
134 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 4/2561 5,426
135 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2561 6,054
136 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 3/2561 429
137 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแลและติดตามการประเมินส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 8,175
138 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 4/2561 244
139 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 4/2561 2,694
140 หนังสือนำส่งและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน 22 คู่มือ 791
141 แบบฟอร์มตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,236
142 ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 505
143 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 831
144 ตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 3,442