การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
121 ผลงานลำดับที่ 2 เรื่อง การควบคุมภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก (ผลงานเชี่ยวชาญ) 1,470
122 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางวราวรรณ ภาปราชญ์ (ผลงานเชี่ยวชาญ) 583
123 ผลงานลำดับที่ 2 การวางระบบการรับรองความรู้ความสามารถ โดยนางวราวรรณ ภาปราชญ์ (ผลงานเชี่ยวชาญ) 427
124 ผลงานลำดับที่ 3 การจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาองค์กรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยศึกษาจากการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด โดยนางวราวรรณ ภาปราชญ์ (ผลงานเชี่ยวชาญ) 305
125 ผลงานหมายเลข 1 การปรับบทบาทและการพัฒนาระบบบริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายสันติพงศ์ สนธิ (ผลงานเชี่ยวชาญ) 420
126 ผลงานหมายเลข 2 การพัฒนาระบบการฝึกครูฝึกต้นแบบพัฒนาฝีมือแรงงานและเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยศึกษาจากหลักสูตร “คู่แฝด” ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายสันติพงศ์ สนธิ (ผลงานเชี่ยวชาญ) 333
127 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 625
128 การรับสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. 464
129 กรอบการประเมินผลปี 2562 file word 7,227
130 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,353
131 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 ธค 61 5,526
132 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2561 223