การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
109 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2562 419
110 รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2561 509
111 การตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 929
112 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มิย 62 2,587
113 แบบรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 1,403
114 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายในปี 2562 1,290
115 ระเบียบวาระการประชุม ชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 1,293
116 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 326
117 ตัวอย่างนวัตกรรมของ ปี 2561 19,356
118 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมภายในเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 9,881
119 ตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ภายหลังการชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,265
120 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก (ผลงานเชี่ยวชาญ) 644