การแสดงผล

+
-

การประชุมกำหนดนโยบายสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567

6 มิ.ย. 2566 08:17:42

...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมกำหนดนโยบายสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยได้มีการแจ้งผลการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสรุปผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลการสมัคร รวมถึงการเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)