การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด

1 มิ.ย. 2566 15:40:59

...
...
...
...
...
...
...

การประชุมหารือการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีนายจิตรพงศ์  พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ผู้แทนจากกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้แทนกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ผู้แทนกองแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและวิธีการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 10 ตัวชี้วัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปรับปรุงโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป